Szkoła Jazdy Auto-Stop Piotr Stokłosa. Zapisz się na kurs nauki jazdy już dziś i zdobądź prawo jazdy.

R e g u l a m i n

Ośrodka Szkolenia Kierowców

PUH AUTO-STOP PIOTR STOKŁOSA

Znowelizowania z dnia 10.11.2005 r.

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin określa zasady obowiązujące w OSK PUH „AUTO-STOP” Piotr Stokłosa
 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
 1. kursancie – oznacza to osobę, która podjęła szkolenie w w/w OSK i zaakceptowała obowiązujące zasady, opisane w regulaminie,
 2. szkole jady – oznacza to PUH „AUTO – STOP” Piotr Stokłosa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodek Szkolenia Kierowców przez Prezydenta Wałbrzycha pod numerem 0070265
 3. szkoleniu – oznacza szkolenie podstawowe, dodatkowe lub uzupełniające kandydatów na kierowców , o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13.07. 2012 roku ( DZ. U. Nr 30, poz. 151 z dnia 05 .01.2011)

 

 

 • 2 Dokumenty

 

 

 

 1. Osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi, może rozpocząć

szkolenie po:

 1. dostarczeniu Profilu Kandydata na Kierowcę
 2. dostarczeniu karty przeprowadzonych zajęć oraz kserokopii zaświadczenia z egzaminu wewnętrznego – teoretycznego , jeżeli rozpoczęła szkolenie w innym ośrodku

 

 

 • 3 Obowiązki szkoły jazdy

 

 

 1. Szkoła jazdy zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13.07. 2012 roku ( DZ. U. Nr 30, poz. 151 z dnia 05 .01.2011)
 2. W ramach szkolenia podstawowego szkoła jazdy zapewnia osobie szkolonej 30 godzin lekcyjnych ( 1 h=45 min.) szkolenia teoretycznego i 30 godzin ( 1h= 60 min.)szkolenia praktycznego       oraz materiały szkoleniowe niezbędne do szkolenia.
 3. Po spełnieniu warunków, o których mowa w §2 Kierownik Ośrodka dokonuje wpisu do Książki Ewidencji Osób Szkolonych oraz wydaje kartę przeprowadzonych zajęć
 4. Na prośbę kursanta instruktor prowadzący uczestniczy w Egzaminie Państwowym.

 

 

 • 4 Opłaty

 

 1. Opłaty za szkolenie podstawowe, lub uzupełniające są zgodne z cennikiem OSK PUH „AUTO –STOP” PIOTR STOKŁOSA
 2. Opłata może być dokonana w całości lub rozdzielona na raty płatne w okresie trwania kursu. Raty są nie oprocentowane i zwolnione od opłat manipulacyjnych.

 

 • 5 Szkolenie

 

 1. Szkolenie teoretyczne odbywa się w siedzibie OSK , w terminach wyznaczonych przez Kierownika ośrodka, po uzgodnieniu z kursantami
 2. Szkolenie praktyczne odbywa się z instruktorem nauki jazdy wskazanym przez Kierownika OSK
 3. Instruktor jest osobą decydującą o realizacji programu szkolenia praktycznego i dobiera program zajęć do umiejętności i potrzeb kursanta, tak aby go jak najlepiej przygotować do samodzielnego i bezpiecznego poruszania się po drodze, oraz do egzaminu.
 4. Szkolenie praktyczne odbywa się w dniach od poniedziałku do piątku, godzina i miejsce rozpoczęcia jest uzgodnione z instruktorem
 5. Po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu

wewnętrznego z części teoretycznej i praktycznej, kursant otrzymuje zaświadczenie

ukończenia szkolenia wraz z pozostałymi dokumentami §2 pkt. a.

 1. Kursant może w każdym momencie przerwać szkolenie i odebrać swoje dokumenty( PKK i kartę przeprowadzonych zajęć) po uprzednim rozliczeniu się z przeprowadzonego szkolenia- wg cennika OSK.

 

 • 6 Obowiązki kursanta

 

 1. Uczestnik kursu jest zobowiązany do punktualnego przychodzenia na zajęcia teoretyczne i praktyczne, z dowodem osobistym lub innym dokumentem stwierdzającym tożsamość.
 2. Odwołanie umówionego szkolenia praktycznego przez kursanta powinno nastąpić co najmniej 5 godzin przed umówionym szkoleniem . Nie dopełnienie tego obowiązku skutkuje obciążeniem kursanta równowartością 1/3 godziny szkolenia praktycznego , zgodnie z cennikiem OSK.
 • 3 Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin zostaje podany do wiadomości- odczytany w pierwszym dniu szkolenia , ponadto zostaje podany do wiadomości słuchaczy przez wywieszenie w siedzibie ośrodka celem bezpośredniego zaznajomienia się       z nim.
 2. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. W zakresie nieregulowanym przez powyższy regulamin stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

 

Wałbrzych, 15.09.2012 r.

Szkoła Jazdy Auto-Stop Piotr Stokłosa

Biuro przy ul. Limanowskiego 3 czynne:
poniedziałek 11:00 – 16:00
wtorek 11:00 – 16:00
środa 11:00 – 16:00
czwartek 11:00 – 16:00
piątek 11:00 – 16:00

Open Maps Widget for Google Maps settings to configure the Google Maps API key. The map can't work without it. This is a Google's rule that all sites must follow.

Dołącz do nas na Facebooku

Back to Top